Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

A. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το παρόν ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας www.redblueguide.com (συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών ονομάτων χώρου – sub-domains) και τη συμβατική σχέση μεταξύ του Redblueguide.com και των μελών της. Το μέλος αποδέχεται τους Γενικούς Όρους με την εγγραφή του και επιβεβαιώνει εκ νέου τη συμφωνία με τους παρόντες Γενικούς Όρους κάθε φορά που εισέρχεται ως χρήστης στο Redblueguide.com. Σε περίπτωση διαφωνίας του με οποιονδήποτε από τους όρους οφείλει να ενημερώσει σχετικά την Εταιρεία και να μην προβεί στην πλοήγηση ή/και στη χρήση των υπηρεσιών του Redblueguide.com. Η εγγραφή του μέλους, η πλοήγηση στην ιστοσελίδα ή/και η χρήση των υπηρεσιών του λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων. Το Redblueguide.com διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αζημίως και αδικαιολόγητα να τροποποιήσει μερικώς ή πλήρως ή/και να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την παροχή των υπηρεσιών του χωρίς να έχει προς τούτο υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών του.


 

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Μέλος: Με την εγγραφή στο Redblueguide.com, δηλ. με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών στοιχείων και την αποδοχή των Όρων Χρήσης, ο ενδιαφερόμενος γίνεται «Μέλος» του. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως μέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Έκαστο μέλος φέρει το ίδιο την ευθύνη και το Redblueguide.com βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του ίδιου του μέλους αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και την ιδιότητά του ως νομικού ή φυσικού προσώπου, ως ιδιώτη, ως προμηθευτή/επιχείρηση ή ως επιτηδευματία. Προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών του Redblueguide.com είτε ως πωλητής είτε ως αγοραστής είναι η εγγραφή ως μέλους και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων.

2. Προϊόν: Είναι το προσφερόμενο πράγμα, υπηρεσία ή δικαίωμα από ένα μέλος προς κάποιο άλλο.

3. Πωλητής: Είναι το μέλος που αναρτά στην ιστοσελίδα του Redblueguide μία εμπορική προσφορά για την διάθεση ενός προϊόντος.

4. Αγοραστής: Είναι το μέλος που αποκτά (αγοράζει) ένα προϊόν που έχει προσφέρει κάποιος πωλητής.

5. Προσφορά: Είναι η δημοσίευση που έχει δημιουργηθεί με ιδία ευθύνη του πωλητή στην ηλεκτρονική υπόσελίδα του προϊόντος, για τη διάθεση ενός προϊόντος στο Redblueguide.com, η οποία είναι δεσμευτική για τον πωλητή και την οποία αποδέχεται ο αγοραστής κατά τη σύναψη της ηλεκτρονικής σύμβασης. Ειδικότερα όλες οι αναρτήσεις των προϊόντων γίνονται με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του πωλητή ο οποίος ευθύνεται συνολικά για το περιεχόμενο που δημοσιεύει όπως ενδεικτικά α) για την ορθή και σύννομη περιγραφή των προϊόντων, β) για το υλικό και τις περιγραφές που συνοδεύουν το προϊόν (όπως λ.χ. φωτογραφίες, δηλώσεις σχετικά με τις ιδιότητες του προϊόντος, προωθητικά μηνύματα, τυχόν σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες – links κλπ), γ) το ειδικότερο πλαίσιο εκτέλεσης της αγοράς (λ.χ. χρόνος παράδοσης, κόστος, έξοδα, τρόπος πληρωμής κλπ). Το Redblueguide.com δεν υιοθετεί, δεν αποδέχεται και δεν ευθύνεται για τις προσφορές του Πωλητή.


 

Γ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ REDBLUEGUIDE.COM

1. Σκοπός

Το Redblueguide.com διαθέτει την ιστοσελίδα www.redblueguide.com στη διάθεση των εγγεγραμμένων μελών της ως ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσφορά και την απόκτηση προϊόντων, υπηρεσιών και δικαιωμάτων (εφεξής: «Προϊόντα») από τα ίδια τα μέλη.

2. Νομική υπόσταση του Redblueguide.com

Το Redblueguide.com δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των μελών για την απόκτηση των προϊόντων. Το Redblueguide.com, οι εκπρόσωποι, οι εργαζόμενοι και οι βοηθοί του δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών, και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις συναλλαγές. Το Redblueguide.com προβαίνει αποκλειστικά και μόνον στην τεχνική, αυτόματη και ουδέτερη αποθήκευση των πληροφοριών και εν γένει του περιεχομένου που αναρτά έκαστο μέλος στην ηλεκτρονική του πλατφόρμα.

Το Redblueguide.com ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, δεν έχει – βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει – γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του από τους χρήστες/μέλη, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες. Έκαστος χρήστης/μέλος ευθύνεται αποκλειστικά για την νομιμότητα και την ορθότητα του περιεχομένου που αναρτά. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι το Redblueguide.com δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται), στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας. Αυτό ισχύει και για το σύστημα που χρησιμοποιούν τα μέλη, με δική τους ευθύνη, για την αξιολόγηση των μελών με τα οποία συναλλάσσονται.

Επίσης το Redblueguide.com ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας δεν έχει – βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει – γενική υποχρέωση ελέγχου των αγαθών ή/και υπηρεσιών που αναρτούν προς πώληση μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας τα μέλη της Redblueguide. Το Redblueguide.com έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει την προσφορά συγκεκριμένων προϊόντων και ομάδων προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή κατά την κρίση του και χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Σε κάθε περίπτωση το Redblueguide.com επιτρέπει την ανάρτηση προς πώληση και την πώληση μόνο νομίμων προϊόντων καθώς και αυθεντικών προϊόντων και προϊόντων στα οποία έχει δικαίωμα διάθεσής τους ο χρήστης/μέλος. Η διάθεση προϊόντων που είναι απομιμήσεις, παραποιημένα προϊόντα, ρέπλικες (στο εξής μη αυθεντικά προϊόντα) απαγορεύεται, οι δε χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι το Redblueguide.com δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται) στο πλαίσιο των αρχών των όρων χρήσης και του νόμου, να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη και για την ύπαρξη μη αυθεντικών προϊόντων είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας.

Ουδεμία αξίωση υφίσταται για την εγγραφή, τη συμμετοχή ως μέλος, τη χρήση της ιστοσελίδας www.redblueguide.com ή την παροχή υπηρεσιών από το Redblueguide.com. Tο Redblueguide.com δύναται ανά πάσα στιγμή αναιτιολογήτως να απορρίψει εγγραφή, να αποκλείσει μέλος, να απαγορεύσει τη χρήση ή να διακόψει κάποια ή όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

3. Ευθύνη των μελών

Μέσω της εν λόγω ηλεκτρονικής πλατφόρμας τα μέλη μπορούν να συνάψουν μεταξύ τους αυτόνομες συμβάσεις με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι σχετικές συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ των μελών (Αγοραστή και Πωλητή) βάσει των προσφορών που αναρτούν οι Πωλητές δεσμεύουν αποκλειστικά και μόνον τα μέρη αυτά. Η δε εκπλήρωση της συμβάσεως αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του πωλητή και του αγοραστή. Το Redblueguide.com σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αυτές ούτε και αποκτά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να εκπορεύονται από αυτές. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών από τις συμβάσεις που συνάπτουν δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών σε σχέση με την μεταξύ τους σύμβαση εξακολουθούν να ισχύουν και να τα δεσμεύουν κατά τα νομίμως προβλεπόμενα ακόμα και σε περίπτωση της για οποιαδήποτε λόγο διακοπής ή παύσης λειτουργίας του Redblueguide.com .

 

Δ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΣ ΜΕΛΟΣ

Προϋπόθεση για την προσφορά και αγορά προϊόντων μέσω του Redblueguide.com, για τη χρήση των λειτουργιών ιστοσελίδας που συνδέονται με αυτά, καθώς και για τη χρήση των τομέων ιστοσελίδας που συνδέονται με αυτά, καθώς και για τη χρήση των τομέων ιστοσελίδας που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης (και ειδικότερα του προσωπικού λογαριασμού) είναι η συμμετοχή του μέλους ως εγγεγραμμένου χρήστη.

Ουδεμία απαίτηση υφίσταται για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στο Redblueguide.com ή για την παύση της ιδιότητας του μέλους (από το ίδιο ή από την Redblueguide.com). Το Redblueguide.com επίσης δύναται να αρνηθεί οποιαδήποτε εγγραφή ενός ή περισσοτέρων μελών ή να προβεί σε παύση της ιδιότητας του μέλους χωρίς αιτιολογία και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση τους. Εξαιρούνται τα μέλη/χρήστες της ιστοσελίδας τα οποία είναι εμπορικές επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, με τα οποία θα υπογράφεται και ειδική σύμβαση στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι οικονομικοί όροι συνεργασίας.

Οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ως μέλος είναι:

α. Δικαιοπρακτική ικανότητα

Η συμμετοχή ως μέλος είναι δυνατή μόνο για φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Από την απόκτηση ιδιότητας μέλους αποκλείονται ανήλικα άτομα (άτομα κάτω των 18 ετών).

β. Προσωπικά στοιχεία

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα και να περιλαμβάνουν απαραιτήτως τα εξής: πλήρες όνομα και επώνυμο (για τα φυσικά πρόσωπα), την καταστατική επωνυμία και διακριτικό τίτλο (για νομικά πρόσωπα) διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό της τρέχουσας κύριας κατοικίας ή έδρας, σταθερό ή/και κινητό τηλέφωνο (όχι αριθμό τηλεφώνου πολυμεσικής επικοινωνίας), ισχύουσα διεύθυνση email. Σε περίπτωση εγγραφής εταιρείας πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία της. Σε περίπτωση αλλαγών το μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τα στοιχεία του στο Redblueguide.com, ώστε να είναι πάντα πλήρη και αληθή. Tο Redblueguide.com δύναται να αποστείλει στο μέλος τον κωδικό ενεργοποίησης μόνο ή και με επιστολή μέσω ταχυδρομείου στην δηλωθείσα από το μέλος ταχυδρομική διεύθυνση. Το Redblueguide.com βασίζεται στις δηλώσεις του χρήστη για τα προσωπικά του στοιχεία και ουδεμία ευθύνη φέρει για αυτά. Το μέλος με την εγγραφή του δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών βάσει των παρόντων Όρων και της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας. Το μέλος δύναται να άρει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για περαιτέρω συλλογή και επεξεργασία με τη διαγραφή του από μέλος βάσει των όρων της επόμενης παραγράφου.

Το όνομα χρήστη που θα επιλέξει το μέλος δεν πρέπει να είναι παράνομο όπως λ.χ. χυδαίο, υποτιμητικό ή απρεπές με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων. Επιπλέον, το όνομα χρήστη δεν πρέπει να περιέχει ενδείξεις για διευθύνσεις email ή διαδικτύου, προσωπικά στοιχεία επαφής/επικοινωνίας με τον χρήστη ή να βλάπτει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων.
γ. Συμμόρφωση προς την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία

Οι ίδιοι οι χρήστες/ μέλη φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωσή τους προς τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας και γενικότερα της νομοθεσίας και σε περίπτωση διεθνικών συναλλαγών, και την ευθύνη για την συμμόρφωσή τους με Νόμους άλλων κρατών ή με το αρμόδιο Διεθνές Δίκαιο. Σημειώνεται ότι ενδεχομένως η δραστηριότητα της πώλησης κινητών πραγμάτων ή/και υπηρεσιών από ιδιώτες να μπορούσε να θεωρηθεί από τις φορολογικές αρχές ως εμπορική δραστηριότητα, εφόσον προκύπτει κατά σύστημα άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και πρόθεση απόκτησης κέρδους και για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες/μέλη μας να συμβουλεύονται τις αρμόδιες Αρχές ή/και τυχόν φοροτεχνικούς συμβούλους. Σε κάθε περίπτωση το Redblueguide.com ουδεμία ευθύνη φέρει για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας από τα μέλη της. Υποχρεούται πάντως σε περίπτωση που τούτο της ζητηθεί από αρμόδια Αρχή να παράσχει κάθε πληροφορία που νομίμως απαιτείται και προβλέπεται σε σχέση με τις συναλλαγές των μελών της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων όπως ορίζει ρητώς το άρθρο 82 παρ. 2 του ΚΦΕ (ν.2238/1994 ΦΕΚ: Α 151 19940916).

 

E. ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ

1. Έναρξη

Η ιδιότητα του μέλους ξεκινάει με την επιβεβαίωση του κωδικού πρόσβασης από το Redblueguide.com μέσω email και την εισαγωγή του κωδικού στο σύστημα.

2. Παύση συμμετοχής από το μέλος

Η παύση της ιδιότητας μέλους είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή με την ακύρωση της συμμετοχής μέσω καταγγελίας με Email στο Redblueguide.com, εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλοι οι ακόλουθοι όροι: α. Η κατάσταση λογαριασμού του μέλους είναι ισοσκελισμένη, δηλαδή δεν υπάρχει οφειλόμενο υπόλοιπο στο Redblueguide.com(ληξιπρόθεσμο ή μη). β. Το μέλος δεν προσφέρει επί του παρόντος κανένα προϊόν μέσω του Redblueguide.com.

Το Redblueguide.com επιβεβαιώνει μέσω email την ακύρωση της συμμετοχής και κλείνει τον αντίστοιχο λογαριασμό. Τυχόν υποβληθείσες αξιολογήσεις ενός μέλους συνεχίζουν να εμφανίζονται και μετά το κλείσιμο του λογαριασμού των μελών στο Redblueguide.com . Το ίδιο ισχύει για τις αξιολογήσεις που έχει λάβει το μέλος από τρίτους (για διάστημα έως έναν μήνα από τη διαγραφή του) καθώς και για τις πιο πρόσφατες προσφορές του (για διάστημα έως έναν μήνα από τη διαγραφή του) καθώς και κάθε άλλη πληροφορία ή δεδομένο που σχετίζεται με εκτέλεση συναλλαγής, τυχόν οικονομική διαφορά με την Εταιρεία ή με έτερο μέλος, τυχόν άλλη διαφορά που αφορά σχέσεις με τρίτους κλπ. Επίσης οι Γενικοί Όροι επιβιώνουν και μετά τη τυχόν λύση της ιδιότητας του μέλους ως προς τις διατάξεις εκείνες που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, τις δηλώσεις των μελών κατά την εγγραφή τους, τις προσφορές τους, την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, την τιμολόγηση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών, τις οφειλές των μελών έναντι της Εταιρείας, τη νομική φύση της Εταιρείας και τα απαγορευμένα προϊοντα.

3. Αποκλεισμός/διαγραφή συμμετοχής από το Redblueguide.com

Η παύση της ιδιότητας του μέλους είναι δυνατή οποτεδήποτε με την διακοπή της συμμετοχής μέσω καταγγελίας με Email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει το μέλος κατά την εγγραφή του.

Το Redblueguide.com δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή μέλους(προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά του Redblueguide.com. Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται, σε περίπτωση μόνιμου αποκλεισμού και διαγραφής, να γίνει μέλος ξανά του Redblueguide.com με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν το Redblueguide.com συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί το Redblueguide.com να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του. Το Redblueguide.com έχει το δικαίωμα βάσει των όρων του κεφαλαίου οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψει μεμονωμένες προσφορές, προσφορές τιμών καθώς και κείμενα και εικόνες από την ιστοσελίδα της άνευ ειδοποίησης και χωρίς να αναφέρει τους λόγους. 3. Επίσης, το Redblueguide.com δύναται να προβεί σε διαγραφή μέλους ή προσφοράς, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι το συγκεκριμένο μέλος έχει παραβιάσει τις συμβατικές υποχρεώσεις έναντι κάποιου άλλου μέλους. Ως ενδείξεις θεωρούνται μεταξύ άλλων και οι συγκεκριμένες καταγγελίες που γίνονται προς το Redblueguide.com από τυχόν μέλη της. Το μέλος δεν δύναται να αξιώσει την ανόρθωση οποιαδήποτε ζημίας του από τα ανωτέρω ακόμη και σε περίπτωση που οι ενδείξεις στις οποίες βασίστηκε το Redblueguide.com ήταν εσφαλμένες, αναγνωρίζει δε ότι το Redblueguide.com δεν είναι σε θέση και ούτε υποχρεούται να ελέγξει την ορθότητα των ενδείξεων αυτών. Ιδίως το μέλος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα αυτοματοποιημένα μέσα που χρησιμοποιεί το Redblueguide.com για την εξεύρεση τυχόν παράνομων δραστηριοτήτων των μελών βασίζονται σε γενικές τυποποιημένες/αυτοματοποιημένες εντολές ενός προγράμματος λογισμικού το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει ή/και να προβεί σε σφάλματα. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από το μέλος, οι οποίοι στο σύνολό τους αναγνωρίζονται και συνομολογούνται από το μέλος ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων κατά του μέλους κλπ. Τυχόν οφειλές του μέλους προς την Redblueguide.com καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.


 

ΣΤ. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το μέλος συμφωνεί ότι το Redblueguide.com θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του για ενέργειες μάρκετινγκ σχετικές με την παρεχόμενη προς αυτό υπηρεσίες, όπως π.χ. την αποστολή e-mail με γενικές πληροφορίες ή/και με διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία –newsletters) ή/και με νέα από τις δραστηριότητες της Redblueguide (όπως διαγωνισμοί, νικητές, προσφορές κλπ). Από τη γνωστοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας του στο Redblueguide.com ο συγκεκριμένος αντισυμβαλλόμενος φέρει ο ίδιος την ευθύνη για τη νόμιμη χρήση των δεδομένων αυτών, το δε Redblueguide.com ουδεμία ευθύνη φέρει για τις πράξεις ή παραλείψεις της σε σχέση με τα δεδομένα αυτά και ούτε σχετίζεται με κανένα τρόπο (ούτε ως υπεύθυνος επεξεργασίας ούτε ως εκτελών την επεξεργασία) με τα μέλη προς τα οποία ανακοινώθηκαν τα προσωπικά δεδομένα έτερων μελών στο πλαίσιο της σύμβασης αγοραπωλησίας ή προβολής προσφοράς ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάποια προσφορά.

Σε κάθε περίπτωση άπαντα τα μέλη οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των αντισυμβαλλομένων τους που περιέρχονται στην αντίληψή τους και ευθύνονται τα ίδια για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψή τους, οφείλουν δε να αποκαταστήσουν οποιαδήποτε τυχόν ζημία του Redblueguide.com εξαιτίας ή εξ αφορμής της παράνομης συμπεριφοράς τους.

Το μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποστείλει ένα σχετικό e-mail στο Redblueguide.com ή να ρυθμίσει ανάλογα στον λογαριασμό μέλους του τη λειτουργία παύσης αποστολής ενημερωτικού δελτίου. Απαγορεύεται η χρήση των προσωπικών στοιχείων των μελών (πωλητών ή αγοραστών) από τρίτους, για άλλο σκοπό πέρα από την τέλεση συναλλαγών εντός του Redblueguide.com .

Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Εχεμύθεια σχετικά με τα στοιχεία πρόσβασης

Το μέλος είναι υποχρεωμένο να κρατάει μυστικό και να μην κοινοποιεί σε τρίτους τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή αποκάλυψης των στοιχείων αυτών σε τρίτους οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Redblueguide.com με e-mail στο [email protected]. Σε διαφορετική περίπτωση ευθύνεται ο ίδιος για οποιαδήποτε συναλλαγή, οφειλή, ευθύνη, πράξη ή παράλειψη πραγματοποιηθεί με τον κωδικό χρήστη του για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών εργασίμων ημερών από την σχετική ενημέρωση προς την Redblueguide. Σε κάθε περίπτωση το βάρος απόδειξης το φέρει πάντοτε το μέλος που επικαλείται την τυχόν έλλειψη ταυτοποίησης και όχι ο έτερος συμβαλλόμενος ή η Redblueguide.

 2. Τεχνικές παρεμβάσεις

Απαγορεύεται η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της ιστοσελίδας. Τα μέλη απαγορεύεται να κάνουν ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής του Redblueguide.com. Τα μέλη απαγορεύεται να παρακωλύουν, να αντικαθιστούν ή να μεταβάλλουν περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από το Redblueguide.com ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρενοχλούν τη λειτουργία της ιστοσελίδας www.redblueguide.com.

3. Πνευματική ιδιοκτησία τρίτων

Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα www.redblueguide.com με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορές, αξιολογήσεις, καταχωρήσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας «ερωτήσεων και απαντήσεων» κλπ) ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.redblueguide.com για άλλους λόγους, δεν θα πρέπει να θίγουν την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Τα μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν και να δημοσιεύουν εικόνες και κείμενα στην ιστοσελίδα www.redblueguide.com τα οποία έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι ή για τη χρήση τους έχει συμφωνήσει ο δικαιούχος. Αυτό ισχύει και για κείμενα και εικόνες που έχουν δημοσιευθεί σε άλλες ιστοσελίδες. Σε κάθε περίπτωση το μέλος φέρει ο ίδιος την ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεών του και όχι η Redblueguide.

 4. Μη προσβολή προσωπικότητας τρίτων

Κείμενα και εικόνες που κάποιο μέλος δημοσιεύει στην ιστοσελίδα www.redblueguide.com με οποιονδήποτε τρόπο και μορφή (προσφορές, αξιολογήσεις, καταχωρήσεις στο πλαίσιο της λειτουργίας «ερωτήσεων και απαντήσεων» κλπ) ή εμφανίζονται στην ιστοσελίδα www.redblueguide.com με άλλο τρόπο, δεν θα πρέπει να θίγουν τρίτους όπως ενδεικτικά την προσωπικότητά τους, την τιμή , την υπόληψη, τα προσωπικά δεδομένα τους κλπ, ούτε να περιλαμβάνουν χυδαίο, συκοφαντικό, προσβλητικό περιεχόμενο για την τιμή κάποιου προσώπου, δυσφημιστικά, υποτιμητικά, βλαπτικά της φήμης προσώπου κλπ.


 

Η. ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΤΗ-ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Το Redblueguide.com δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα μέλη στην ιστοσελίδα του www.redblueguide.com κατά τις εμπορικές τους συναλλαγές θα συμπεριφέρονται νόμιμα ή/και βάσει των αρχών καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Το Redblueguide.com συγκεκριμένα δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των μερών.

1. Η προσφορά

Εφόσον δεν υπάρχει κάποια προσφορά τιμής ο πωλητής έχει το δικαίωμα να διαγράψει την προσφορά του και να την αποσύρει. Εφόσον υπάρχει προσφορά τιμής ο πωλητής είναι δεσμευμένος με την προσφορά.

Με την καταχώρηση μιας προσφοράς τιμής αυτός που κάνει την προσφορά αποστέλλει απευθυντέα δήλωση αποδοχής της αγοράς του προϊόντος προς τον πωλητή με τους όρους που έχει καθορίσει ο πωλητής. Σε περίπτωση που μετά τη σύναψη της σύμβασης αγοραπωλησίας τα μέρη επιθυμούν να συμφωνήσουν ειδικότερους όρους ατομικά μεταξύ τους (τρόποι πληρωμής, τρόπος μεταφοράς, έξοδα παράδοσης κλπ) τούτο είναι δυνατόν στα πλαίσια μεταξύ τους επικοινωνίας, τους όρους και τις προϋποθέσεις της οποίας καθορίζουν τα μέρη από κοινού.

2. Η σύμβαση

Με την αποδοχή της πρότασης ενός πωλητή από έναν αγοραστή συνάπτεται μια δεσμευτική σύμβαση μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή, η οποία διέπεται από τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις που ισχύουν για τη σύναψη συμβάσεων από απόσταση και για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου κατά περίπτωση εφαρμόζονται. Οι συμβαλλόμενοι αγοραστής και πωλητής είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη τήρηση των συμφωνηθέντων μεταξύ τους καθώς και για τη τήρηση των διατάξεων των νόμων. Η Redblueguide ουδεμία ευθύνη φέρει για τα ανωτέρω και δεν συμβάλλεται ούτε συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη μεταξύ των μελών σύμβαση.

Το περιεχόμενο της σύμβασης καθορίζει την περιγραφή του προϊόντος όπως αυτή έχει γίνει από τον πωλητή, καθώς και οι όροι που θέτει ο πωλητής, όπως αυτοί εμφανίζονταν τη στιγμή της προσφοράς στην ιστοσελίδα, καθώς και τυχόν ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Ο πωλητής έχει την υποχρέωση, κατά περίπτωση, να μεταβιβάσει στον αγοραστή, έναντι της καταβολής του τιμήματος, τη νομή και την κυριότητα του προϊόντος ή να παράσχει την συμφωνηθείσα υπηρεσία, κατά τα μεταξύ τους συμφωνηθέντα. Η τιμή πώλησης πρέπει από τη πλευρά του πωλητή να είναι πάντα ευκρινής και ειδικότερα να διευκρινίζεται εάν αυτή είναι συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ή όχι και εάν υφίστανται οιεσδήποτε άλλες χρεώσεις, ως ενδεικτικώς είναι τα έξοδα αποστολής.

Η περιγραφή του προϊόντος αποτελεί μέρος της σύμβασης, δηλαδή ο πωλητής διασφαλίζει ότι το προϊόν διαθέτει τις ιδιότητες που έχουν περιγραφεί βάσει των ειδικότερων διατάξεων των παρόντων Όρων Χρήσης και των οριζομένων στο Νόμο.

Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να εκπληρώσουν πλήρως, προσηκόντως και εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους βάσει της σύμβασης. Η υποχρέωση αυτή επιβιώνει ακόμα και στην περίπτωση της για οποιαδήποτε λόγο διακοπής ή παύσης των υπηρεσιών του Redblueguide.com.

Η εκτέλεση της σύμβασης αποτελεί αντικείμενο ευθύνης των συμβαλλόμενων μερών. Η ολοκλήρωση και η εκτέλεση της συναλλαγής καθορίζεται από τους εκάστοτε όρους σύμβασης. Αυτό ισχύει μεταξύ άλλων και για το ληξιπρόθεσμο των επιμέρους συμβατικών παροχών, δηλαδή για τη χρονική στιγμή, μετά την οποία απαιτείται η πραγματική παροχή και μπορεί να ζητηθεί η εκπλήρωσή της μέσω της αρμόδιας δικαστικής οδού. Αν η προσφορά δεν περιλαμβάνει ειδικότερους κανόνες και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεν έχουν συμφωνήσει κάτι άλλο, ισχυόντων των κανόνων δικαίου αναγκαστικού χαρακτήρα, τότε εφαρμόζεται η κατά περίπτωση κείμενη νομοθεσία.

Θ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ REDBLUEGUIDE.COM


 

To Redblueguide.com διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολογήτως και αζημίως να διακόψει ή να παύσει την παροχή των υπηρεσιών του ή/και την λειτουργία του οριστικά ή προσωρινά χωρίς αν υπέχει προς τούτο ουδεμία υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των μελών. Το Redblueguide.com ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας του Redblueguide.com. Με την επιφύλαξη νομοθετικών διατάξεων δημοσίας τάξεως, αποκλείεται ρητά η ευθύνη του Redblueguide.com για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη του Redblueguide.com για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες – ανεξαρτήτως λόγου.

Το Redblueguide.com δεν φέρει την ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. Συγκεκριμένα το Redblueguide.com δεν ευθύνεται για τεχνικά προβλήματα εξαιτίας των οποίων προσφορές ή προσφορές τιμών καταχωρήθηκαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας με καθυστέρηση ή λανθασμένα. Η ιστοσελίδα του Redblueguide.com μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς ο χρήστης ή το μέλος να μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά του Redblueguide.com.

Το Redblueguide.com δεν υποχρεούται να ελέγχει τις προσφορές, τις αξιολογήσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες δημοσιεύονται από τα μέλη στην αγορά. Ενδεικτικά δεν φέρει καμία ευθύνη για την αληθή, σωστή και νόμιμη διαμόρφωση των προσφορών, την ποιότητα, ασφάλεια, νομιμότητα ή διαθεσιμότητα των προσφερόμενων προϊόντων, την αλήθεια και τη νομιμότητα των ισχυρισμών και των ιδιοτήτων του προϊόντος, την ικανότητα, το δικαίωμα και τη βούληση του εκάστοτε μέλους σχετικά με την προσφορά, την αγορά, την παράδοση, την πληρωμή ή τις υπόλοιπες ενέργειες εκπλήρωσης της σύμβασης, για ο,τιδήποτε άλλο αναφέρεται ρητώς στου παρόντες Γενικούς Όρους.

Επίσης η Εταιρεία για τεχνικούς και μόνον λόγους που διευκολύνουν την βελτίωση της παρουσίασης των προϊόντων ανά κατηγορία καθώς και την εξεύρεση των προϊόντων στη συγκεκριμένη κατηγορία αναρτά ηλεκτρονικά μηνύματα τα οποία δημιουργούνται με τη χρήση λέξεων κλειδιά από την προσφορές των ίδιων των πωλητών τις οποίες σε καμία περίπτωση δεν ελέγχει και για τις οποίες δεν ευθύνεται.

Το Redblueguide.com δεν φέρει καμιά ευθύνη για ζημιές που έχουν προκληθεί σε μέλη ή τρίτους λόγω της συμπεριφοράς άλλων μελών ή τρίτων σε σχέση με τη χρήση ή την κακή χρήση της ιστοσελίδας της. Εξυπακούεται ότι δεν φέρει και καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τρίτων και από τα ίδια τα προϊόντα από οποιοδήποτε λόγο και αιτία και αν προκλήθηκαν.

Το Redblueguide.com δεν εγγυάται την ενημερότητα, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα ή ποιότητα του περιεχομένου των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, οι οποίες είναι προσβάσιμες από την ιστοσελίδα www.redblueguide.com, και αποποιείται ρητά οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

Όταν άλλα μέλη, χρήστες ή τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά του Redblueguide.com λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους εξαιτίας κάποιας δημοσιευμένης προσφοράς από ένα μέλος ή λόγω του περιεχομένου αυτής ή λόγω χρήσης της ιστοσελίδας www.redblueguide.com από μέλος ή χρήστη, το εν λόγω μέλος ή ο χρήστης απαλλάσσει το Redblueguide.com από όλες τις αξιώσεις και αναλαμβάνει τα έξοδα της νομικής υπεράσπισης του Redblueguide.com (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και δικηγορικών εξόδων). Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση λύσης της παρούσας σύμβασης ή παύσης της λειτουργίας του Redblueguide.com για οποιονδήποτε λόγο.

To Redblueguide.com διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει επιμέρους ή όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις από τους παρόντες Όρους Χρήσης σε κάποιον τρίτο ή να εξουσιοδοτήσει τρίτο για την άσκηση αυτών. Ιδίως δύναται να αναθέσει σε δικηγόρο της επιλογής της την επικοινωνία με τους πωλητές στο όνομα και για λογαριασμό της για την τυχόν είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς την Εταιρεία. Η συμμετοχή ως μέλος και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις υφισταμένου ή πρώην μέλους έναντι του Redblueguide.com δεν μπορούν να μεταβιβαστούν από το μέλος, ούτε να εκχωρηθούν.


 

Ι. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Όλες οι διαφορές μεταξύ του Redblueguide.com και ενός (υφισταμένου ή πρώην) μέλους σχετικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.


 

Κ. ΙΣΧΥΣ ΟΡΩΝ

Οι παρόντες Όροι Χρήστες δύνανται να τροποποιηθούν μονομερών από την Redblueguide. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι Όροι Χρήσης που υφίσταντο κατά το κρίσιμο κάθε φορά χρόνο που προέκυψε το τυχόν ζήτημα εφαρμογής αυτών. Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των Όρων Χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που να πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων, στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό. Το ίδιο ισχύει και για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τους Όρους Χρήσης. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος από τη πλευρά της Redblueguide δεν αποτελεί παραίτηση από αυτό, το οποίο και δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε.